သင္၏မိုဘိုင္းဖုန္းမွတစ္ဆင့္ အခ်ိန္ကုန္၊ လူပန္းသက္သာစြာ အဂၤလိပ္စာ သင္ယူႏိုင္မည့္ အသံုးတည့္ေသာ ဘာသာစကားေလ့လာသင္ယူေရး ဝန္ေဆာင္မႈတစ္ခု ျဖစ္ပါသည္။ ဝန္ေဆာင္မႈတြင္ ပါဝင္သည္တို႔မွာ -

SMS မွ ေပးပို႔ေသာ အဂၤလိပ္စာသင္ခန္းစာအတိုမ်ား

အြန္လိုင္း အဂၤလိပ္စာသင္ခန္းစာေလ့လာေရးေပၚတယ္

တို႔ ျဖစ္ပါသည္။ ဝန္ေဆာင္မႈကို ရယူသံုးစြဲပါက ေန႔စဥ္သံုး အဂၤလိပ္ေဝါဟာရမ်ား၊ စကားေျပာမ်ားႏွင့္ သက္ဆိုင္ရာ ဥာဏ္စမ္းပေဟဠိမ်ားကို စာသား၊ အသံ၊ ႐ုပ္ပံုတို႔ျဖင့္ ေလ့လာခြင့္ရရွိကာ အဂၤလိပ္ဘာသာစကား ကၽြမ္းက်င္ပိုင္ႏိုင္လာမည္ ျဖစ္ပါသည္။

ဝန္ေဆာင္မႈ ရယူသံုးစြဲရန္ 8282 သို႔ OK ဟု SMS အခမဲ့ ေပးပို႔လိုက္ပါ။ ဝန္ေဆာင္မႈတြင္ ပါဝင္ၿပီးပါက အဂၤလိပ္စာသင္ခန္းစာႏွင့္အတူ ေလ့လာေရးေပၚတယ္သို႔ ဝင္ေရာက္ရမည့္လင့္ခ္၊ ဝင္ေရာက္ရမည့္ အခ်က္အလက္တို႔ကို သင့္ထံသို႔ SMS မွတစ္ဆင့္ ေပးပို႔သြားမည္ျဖစ္သည္။ ေပးပို႔သည့္ လင့္ခ္ကို ကလစ္ႏွိပ္ပါက ဝက္ဘ္ေပၚတယ္၏ ပင္မစာမ်က္ႏွာသို႔ ေရာက္ရွိမည္ျဖစ္ၿပီး သင္၏ အခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ ဝင္ေရာက္၍ အြန္လိုင္းအဂၤလိပ္စာသင္ခန္းစာအျပည့္အစံုကို ေပ်ာ္ရႊင္စြာ သင္ယူေလ့လာႏိုင္မည္ ျဖစ္ပါသည္။

ပထမ ၇ ရက္မွာ အခမဲ့ ျဖစ္ပါသည္။ ထို႔ေနာက္တြင္ တစ္ရက္ကို ၁၅၈ က်ပ္ႏႈန္း က်သင့္မည္ျဖစ္ၿပီး မိုဘိုင္းဖုန္း ေငြလက္က်န္မွ အလိုအေလ်ာက္ ႏုတ္ယူသြားမည္ ျဖစ္သည္။

ေပၚတယ္သို႔ ဝင္ေရာက္ႏိုင္ရန္ (3G/4G သို႔မဟုတ္ ဝိုင္ဖိုင္) အင္တာနက္ခ်ိတ္ဆက္မႈ လိုအပ္သည္။