စည္းကမ္းခ်က္မ်ား

စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ား

 

 

အဂၤလိပ္စာေလ့လာသင္ယူမႈ

 

စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ေသာအဖြဲ႔အစည္း - Upstream

 

 

1 အစီအစဥ္ကာလႏွင့္ အစီအစဥ္သို႔ပါဝင္မႈ

 

1.1 ဤဝန္ေဆာင္မႈသည္ ဘာသာစကားသင္ခန္းစာမ်ားမွတစ္ဆင့္ အဂၤလိပ္စာေလ့လာသင္ယူႏိုင္ရန္ MPT သံုးစြဲသူမ်ားအား ဖိတ္ၾကားထားေသာ ပညာေရးဆိုင္ရာ အဂၤလိပ္စာေလ့လာေရးPortalတစ္ခု ျဖစ္ပါသည္။

 

1.2 ဝန္ေဆာင္မႈတြင္ ပါဝင္ရန္ MPT သံုးစြဲသူမ်ားမွ 8282 သို႔ “OK” စကားလံုးကို SMS ေပးပို႔ရပါမည္။ မွတ္ပံုတင္မႈျပဳလုပ္သည့္ SMS တိုင္းအတြက္က်သင့္ေငြမွာ အခမဲ့ျဖစ္သည္။ သံုးစြဲသူအေနျဖင့္ ပထမဆံုး SMS ေပးပို႔ၿပီးသည္ႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈအခေပးသံုးစြဲသူ ျဖစ္လာမည္ျဖစ္သည္။ ပထအႀကိမ္စာရင္းသြင္းၿပီးေနာက္ အခေပးသံုးစြဲသူသည္ Portal ေပၚသို႔ ၇ ရက္တာ အခမဲ့ဝင္ေရာက္ခြင့္ ရမည္ျဖစ္သည္။

 

1.3 ဝန္ေဆာင္မႈႏွင့္ ယင္းႏွင့္ပတ္သက္ေသာ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားအား စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ေသာအဖြဲ႔အစည္းမွ အခ်ိန္မေရြး ျပဳျပင္ျခင္း၊ ပယ္ဖ်က္ျခင္းတို႔ လုပ္ေဆာင္ပိုင္ခြင့္ရိွသည္။

 

 

 

2 အရည္အခ်င္းျပည့္မီမႈ

 

2.1 ဤဝန္ေဆာင္မႈအား MPT ဖုန္း ႀကိဳတင္ေငြေခ်စနစ္(Prepaid) ႏွင့္ သံုးၿပီးေငြေခ်စနစ္(Postpaid) ႏွစ္မ်ိဳးလံုး သံုးစြဲေနသည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အေျခခ်ေနထိုင္သူမ်ားအားလံုး ရယူသံုးစြဲႏိုင္သည္။ ဆင္းမ္ကတ္ပိုင္ရွင္ သို႔မဟုတ္ ဆင္းမ္ကတ္အသံုးျပဳရန္ ပိုင္ရွင္၏ခြင့္ျပဳခ်က္ ရရိွထားသူမ်ားကို အခေပးသံုးစြဲသူအျဖစ္ သတ္မွတ္သြားမည္ျဖစ္သည္။

 

2.2 စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ေသာအဖြဲ႔အစည္းမွ အခေပးသံုးစြဲသူ၏ သတ္မွတ္အရည္အခ်င္းကို အတည္ျပဳေပးႏိုင္ခြင့္ရိွသည္။

 

2.3 ဝန္ေဆာင္မႈအစီအစဥ္သို႔ ပါဝင္ရန္ ဝန္ေဆာင္မႈကာလအတြင္း မည္သည့္ေန႔ရက္တြင္မဆို 8282 သို႔ SMS တစ္ေစာင္ ေပးပို႔ရမည္ျဖစ္သည္။ အခမဲ့ကာလ ၇ ရက္ၿပီးဆံုးပါက (အခေပးသံုးစြဲသူက ဝန္ေဆာင္မႈမွ ထြက္ခြာျခင္းမျပဳလုပ္ပါက) ပရီမီယံသံုးစြဲသူအျဖစ္ အလိုအေလ်ာက္ ကူးေျပာင္းသြားၿပီး ဝန္ေဆာင္မႈအား အျပည့္အဝ ဆက္လက္သံုးစြဲႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ အခမဲ့ကာလအလြန္ ပရီမီယံသံုးစြဲသူ ျဖစ္လာၿပီးေနာက္ အခေပးသံုးစြဲသူထံမွ တစ္ရက္လွ်င္ (အခြန္အားလံုးအပါအဝင္) က်သင့္ေငြ ၁၅၈ က်ပ္ အလိုအေလ်ာက္ ေကာက္ခံသြားမည္ျဖစ္သည္။

 

2.4 ဝန္ေဆာင္မႈကို ဆက္လက္သံုးစြဲမည္ဆိုပါက အခေပးသံုးစြဲသူအေနျဖင့္ ဘာသာစကားသင္ၾကားျခင္းဆိုင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ား လက္ခံရရွိမည့္အျပင္ ဘာသာရပ္ေလ့လာေရးရန္ Portal သို႔လည္း ဝင္ေရာက္ခြင့္ ရရိွမည္ျဖစ္သည္။ သံုးစြဲသူအေနျဖင့္ အခေပးသံုးစြဲမႈ ရပ္ရန္ႏွင့္ အျခား ဝန္ေဆာင္မႈႏွင့္ ဆက္စပ္သည့္ အေရာင္းျမႇင့္တင္ေရးမက္ေဆ့ခ်္မ်ား ရပ္တန္႔ရန္ 8282 သို႔ “STOP” ကို အခ်ိန္မေရြး ေပးပို႔ႏိုင္သည္။

 

2.5 စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ေသာအဖြဲ႔အစည္းသည္ ဝန္ေဆာင္မႈ၊ ဝန္ေဆာင္မႈစည္းမ်ဥ္းမ်ားႏွင့္ ယင္း၏ အစိတ္အပိုင္းမ်ားကို ႀကိဳတင္အသိေပးျခင္းမရိွဘဲျဖစ္ေစ၊ စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ေသာအဖြဲ႔အစည္း၏ တာဝန္ယူေဆာင္ရြက္ႏိုင္မႈထက္ပိုမိုေသာ မည္သည့္အေၾကာင္းေၾကာင့္ျဖစ္ေစ ပယ္ဖ်က္ျခင္း၊ ဆိုင္းငံ့ထားျခင္း၊  ျပဳျပင္မြမ္းမံျခင္းမ်ား လုပ္ေဆာင္ပိုင္ခြင့္ရိွသည္။

 

 

3 အစီအစဥ္သို႔ပါဝင္ျခင္းႏွင့္ ကုန္က်စရိတ္

 

3.1 MPT သံုးစြဲသူမွ 8282 သို႔ေပးပို႔ေသာ SMS တိုင္း (မခိုင္လံုသည့္မက္ေဆ့ခ်္မ်ား သို႔မဟုတ္ မက္ေဆ့ခ်္အလြတ္မ်ား၊ “STOP” “PASS” “HELP” “INFO” ႏွင့္ အျခားညႊန္ၾကားခ်က္မက္ေဆ့ခ်္မ်ား) အတြက္ အခမဲ့ျဖစ္ပါသည္။

 

3.2 အခေပးသံုးစြဲမ်ားသည္ ကုဒ္နံပါတ္ 8282 သို႔ “STOP” ဟု ေရးသားေပးပို႔ျခင္းျဖင့္ ၀န္ေဆာင္မႈအား ပယ္ဖ်က္ႏိုင္ပါသည္။

3.3 အခေပးသံုးစြဲသူမ်ားမွ ဝန္ေဆာင္မႈႏွင့္ပတ္သတ္ေသာ အကူအညီ ရယူလိုပါက သတ္မွတ္ထားေသာ စကားလံုးမ်ား (အခ်က္အလက္မ်ားအတြက္ “INFO”၊ ဝန္ေဆာင္မႈကိုမသံုးစြဲလိုေတာ့ပါက “STOP”) ကို 8282 သို႔ ေပးပို႔ရမည္ျဖစ္သည္။

 

3.4 8282 မွ ျပန္ပို႔ေပးေသာ လုပ္ေဆာင္ရန္ SMS (သို႔မဟုတ္) အေရာင္းျမႇင့္တင္ေရး SMS မ်ားအတြက္ အခေပးသံုးစြဲသူမ်ားထံမွ အခေၾကးေကာက္ခံသြားမည္မဟုတ္ေပ။

 

 

 

4 စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ေသာအဖြဲ႔အစည္း၏ တာဝန္ဝတၱရားမ်ား

 

4.1 စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ေသာအဖြဲ႔အစည္းအေနျဖင့္ နည္းပညာပိုင္းျပႆနာေၾကာင့္ SMS မက္ေဆ့ခ်္မ်ား ေပးပို႔မႈ/လက္ခံမႈ ေႏွာင့္ေႏွးၾကန္႔ၾကာျခင္း သို႔မဟုတ္ မလုပ္ေဆာင္ႏိုင္ျခင္းတို႔အတြက္ တာဝန္ယူမည္မဟုတ္ပါ။ ဝန္ေဆာင္မႈ IT စနစ္၌ စာရင္းဝင္သည့္ SMS မက္ေဆ့ခ်္မ်ားအားလံုးကို လက္ခံရရိွေသာမက္ေဆ့ခ်္မ်ားအျဖစ္ သတ္မွတ္ၿပီး အခေပးသံုးစြဲသူက ေပးပို႔႐ံုျခင့္ လက္ခံရရိွေသာမက္ေဆ့ခ်္မ်ားအျဖစ္ မသတ္မွတ္ႏိုင္ေပ။ ဝန္ေဆာင္မႈ IT စနစ္မွ ပို႔လႊတ္လိုက္သည့္ SMS မက္ေဆ့ခ်္မ်ားအားလံုးကို ဝန္ေဆာင္မႈ IT စနစ္မွ ပို႔လႊတ္လိုက္သည္ႏွင့္တၿပိဳင္နက္ အခေပးသံုးစြဲသူ လက္ခံရရိွေသာမက္ေဆ့ခ်္မ်ားအျဖစ္ သတ္မွတ္သည္။ အခေပးသံုးစြဲသူမ်ားသည္ ဝန္ေဆာင္မႈ IT စနစ္၏ အခ်က္အလက္မွတ္တမ္းဖိုင္မ်ားကို SMS မက္ေဆ့ခ်္မ်ား လက္ခံမႈ/ေပးပို႔မႈ ရက္စြဲ၊ နာရီ၊ မိနစ္၊ စကၠန္႔တို႔၏ သက္ေသသကၠာယအျဖစ္ အသိအမွတ္ျပဳလက္ခံရမည္။

 

 

5 အခေပးသံုးစြဲသူ၏ ကိုယ္ေရးအခ်က္အလက္

 

5.1 ဝန္ေဆာင္မႈအစီအစဥ္သို႔ ပါဝင္ျခင္းအားျဖင့္ အခေပးသံုးစြဲသူမ်ားသည္ ၎တို႔ ေပးအပ္ထားေသာ ကိုယ္ေရးကိုယ္တာအခ်က္အလက္မ်ားကို ဝန္ေဆာင္မႈစီမံေဆာင္ရြက္ေရး ရည္ရြယ္ခ်က္အတြက္ စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ေသာအဖြဲ႔အစည္းမွ သံုးစြဲသြားမည္ကို အတိအလင္း သေဘာတူညီသည္။