မိမိကၽြမ္းက်င္မႈအဆင့္ကို ေရြးခ်ယ္ပါ။

မိမိ၏ တတ္ေျမာက္မႈကို အကဲျဖတ္ရန္ ကၽြမ္းက်င္မႈအဆင့္ ကိုယ့္ဘာသာ ေရြးပါ၊ သို႔မဟုတ္ အရည္အခ်င္းစစ္စာေမးပြဲ ေျဖဆိုပါ။