ဆုတံဆိပ္ကို ဖြင့္လွစ္ရယူလိုက္ပါ

ခရီးသည္

ဒီဆုတံဆိပ္ကို ဆြတ္ခူးဖို႔ အစားအစာ၊ ခရီးသြားျခင္းနဲ႔ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရး သင္ရိုးေတြကို ၿပီးေျမာက္ဖို႔လိုပါတယ္။