ဝင္မည္

အဂၤလိပ္သင္ခန္းစာေတြ စတင္ရယူဖို႔ 8282သို႔ OKဟု အခမဲ့ေပးပို႔လိုက္ပါ။